Proizvodi

Uspeli smo da na jednom mestu okupimo vodeće svetske proizvođače industrijske elektroopreme i automatike što nas čini sposobnim da ponudimo rešenje za svaki Vaš upit. Oprema naših partnera razvrstana je u nekoliko oblasti:

Industrijska elektro oprema

Kompakt prekidači

Serija kompakt prekidača NZM

 • Izrađuju se kao tropolne i četvoropolne jedinice
 • Do 2000 A (verzija 2000 A specijalno za vetrogeneratore)
 • Termomagnetne i elektronske zaštitne jedinice
 • Dimenziono prilagođeni kontaktorima i soft-starterima
 • Pouzdan rad na temperaturama do 50°C
 • Četiri veličine kućišta
 • Veliki izbor dodatne prateće opreme i pribora
 • Mogućnost daljinskog upravljanja pomoću motornog pogona
 • Varijanta rastavljač snage do 1600 A

Vazdušni prekidači

IZMX vazdušni prekidači:

 • Nazivna struja: 630 do 4000 A
 • Prekidne moći: 42 do 105 kA na 440 V AC
 • Nazivni napon: do 1000 V
 • Dve kompaktne veličine za ceo opseg od 630 do 4000 A
 • Verzija sa 3 i 4-pola
 • Širok opseg kontrolnih jedinica i komunikacionih modula
 • Integrisana zemljospojna zaštita
 • Širok opseg standardne pomoćne opreme i pribora

Uređaji za zaštitu i pokretanje motora

Kontaktori i bimetali

Kontaktori i bimetali kao njihovi zaštitni elementi predstavljaju jednu od baznih programskih grupa. Širok izbor nazivnih nominalnih struja, pouzdanost, bešuman rad, AC i DC upravljanje, fleksibilna ugradnja neke su od glavnih odlika ovih uređaja.

Kontaktori do 170 A

 • Nazivna struja od 7 do 170 A
 • Za snage motora od 3 do 80 kW AC-3/400 V
 • Četiri veličine kućišta za ceo opseg do 170 A
 • Zaštita od slučajnog dodira kontakata
 • Jednostavna montaža pomoćnih/signalnih kontakata na bočnu ili čeonu stranu
 • Do 32A integrisan pomoćni kontakt

Kontaktori do 2600 A

 • Nazivna struja od 185 do 2600 A
 • Za snage motora od 90 do 900 kW AC-3/400 V
 • Četiri veličine kućišta za ceo opseg do 2600 A
 • Integrisani pomoćni kontakti
 • Smanjena toplotna disipacija

Motorno-zaštitni prekidači

Motorno zaštitni prekidači serije PKZ jednostavno i kvalitetno rešavaju probleme zaštite i upravljanja kod elektromotora. Mehaničko-električna sprega sa kontaktorom u vidu sprežnih modula pojednostavljuje proces ugradnje, donosi vremensku uštedu i eliminiše eventualne greške u ožičenju

 • Nazivna struja: 0,1 do 65 A
 • Prekidne moći: 50 do 150 kA na 415 V
 • Nazivni napon: do 690 V
 • Dve veličine kućišta za zeo opseg od 0,1 do 65 A
 • Jednostavna montaža bez alata pomoćnih/signalnih kontakata na bočnu ili čeonu stranu

Tasteri, prekidači, sijalice (RMQ Titan)

Serija RMQ Titan nudi uređaje za upravljanje i signalizaciju. Kompaktna konstrukcija sa mehaničkom zaštitom IP 66 i IP67 obezbeđuje pouzdanu eksploataciju u svakom okruženju. Primena LED dioda sa povišenom emisionom snagom garantuje vizuelnu indikaciju u svim uslovima. Široka paleta tastera i signalnih sijalica u zavisnosti od oblika, dimenzija, boja, funkcionalnosti i namene.

Uređaji za zaštitu od prenapona

Savremena rešenja za pouzdanu zaštitu vaših uređaja i električnih sistema od uticaja prenapona sa svih priključnih linija. Razlikuju se četiri vrste prenaponskih zaštita u zavisnosti od toga sa koje priključne linije se štiti uređaj/sistem:

 • Zaštita sa napojne strane Zaštita industrijskih i stambenih objekata od prenapona na napojnim linijama
 • Zaštita signalnih vodova Ova vrsta prenaponske zaštite koristi se u industriji kako bi se osetljivi signalni uređaji zaštitili od neželjenog indukovanog napona
 • Zaštita linija za prenos podataka Uređaji za prenos podataka zahtevaju brze korekcije napona kako ne bi došlo do gubitka informacija
 • Zaštita linija antenskih signala Ova vrsta uređaja štiti antenske sisteme od električnog pražnjenja usled udara groma

Postoje tri osnovna stepena zaštite za uređaje sa napojne strane, I, II i III (IEC standard), odnosno B, C i D po VDE standardu. U ponudi imamo različita rešenja koja pružaju adekvatnu zaštitu po navedenim standardima odnosno njihovim kombinacijama

I stepen zaštite (B klasa) se zasniva na katodnim odvodnicima prenapona koji koriste sofisticiranu elektronsku logiku koja inicira pražnjenje preko elektroda, takozvani AEC princip (Active Energy Control). Ova zaštita podržava struje pražnjenja do 100kA i ugrađuje se u glavnom napojnom ormanu obezbeđujući naponski nivo manji od 1kV.

II stepen zaštite (C klasa) se bazira na upotrebi varistora kao nelinearne pasivne komponente. Njegova električna provodnost se menja u skladu sa promenom napona na njegovim krajevima obezbeđujući stabilan napon u izlaznom kolu. Ovaj stepen zaštite se ugrađuje u razvodne ormane i ograničava naponski nivo na 230/400 V.

III stepen zaštite (D klasa) podrazumeva najfiniju zaštitu od naponskih promena. Ona se koristi za zaštitu električnih uređaja koji su osetljivi na naponske smetnje i interferencije a zasniva se na elektronskim komponentama za stabilizaciju napona, kao i mrežnim filtrima. Ova zaštita se ugrađuje neposredno ispred uređaja koji se štiti

Napojne jedinice i besprekidni izvori napajanja

Napojne jedinice

Pouzdanost ovih uređaja određuje rad pojedinačnih komponenti sistema i funkcionisanje kompleksnih sistema bez greške. U prilog tome govori podatak o velikom srednjem vremenu između otkaza uređaja (MTBF >500.000h). Mogućnost paralelnog vezivanja obezbeđuje lakše proširenje sistema kao i sigurnost rada dodavanjem redundantnih modula. Osim toga, zahvaljujući LED diodama i signalizacionim kontaktima koji omogućavaju daljinsko nadgledanje, uvid u stanje rada napojne jedinice je lakši nego ikad.

Napojne jedinice sa SFB (Selective Fuse Breaking) tehnologijom. Ova tehnologija pouzdano obezbeđuje reagovanje zaštitnih osigurača u napojnom strujnom krugu u kom je došlo do kvara odnosno kratkog spoja. Obezbeđuje se vrednost struje do šest puta veća od nominalne u trajanju od 12ms što je dovoljan uslov da reaguju zaštitni osigurači i sačuvaju sistem od otkaza.

Integrisana prenaponska zaštita omogućava zaštitu potrošača od bilo kakvih smetnji od strane napojne mreže (prenapon, podnapon) u periodu od 20 ms. Konfigurisanje napojne jedinice sada je moguće obaviti i bežično putem mobilnog telefona i integrisanih modula za NFC (Near Field Communication) tehnologiju.

Boost opcija kod napojnih jedinica omogućava stabilniji rad sistema i otklanja potrebu za predimenzionisanjem uređaja. Napojne jedinice QUINT serije poseduju dva režima rada u preopterećenju, Static boost koji trajno dozvoljava 125% nominalne vrednosti struje na izlazu, kao i Dynamic boost koji dozvoljava 200% veću nominalnu struju u kratkom vremenskom intervalu od 5 sekundi. Ovaj drugi režim je predviđen za startovanje sistema kada se dešava znatno veća potrošnja od predviđene.

IQ Tehnologija dostupna je u pametnim UPS uređajima za DC aplikacije Inteligentan softver dozvoljava upravljanje kompletnim procesom punjenja baterije kao isvih potrebnih statusa. QUINT UPS uređaji poseduju različite protokole za komunikaciju (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat) kao i USB port. Ova komunikacija omogućava razmenu svih podataka sa računarima ili PLC uređajima.

Redundantni moduli sa ACB (Auto Current Balancing) tehnologijom. Ova tehnologija duplira vek trajanja redundantnih napojnih jedinica, obezbeđujući ravnomerno iskorišćenje obe napojne jedinice. QUINT ORING moduli detektuju kritična operativna stanja i upozoravaju o istim u ranom stadijumu.

Besprekidni izvori napajanja (UPS) za AC aplikacije

U ponudi imamo UPS uređaje za svaku namenu, od kućnih i kancelarijskih potreba preko servera za skladištenje podataka do velikih industrijskih postrojenja. Kapaciteti za AC uređaje se kreću od 350 VA pa do 4000 kVA. Uređaji poseduju tehnologiju sa kontinualnim nadgledanjem baterije i inteligentnim upravljanjem, pružaju informacije o stanju punjenja, preostalog vremena za rad i o veku trajanja baterije u svako doba. Inteligentna komunikacija između UPS uređaja i PC-a obezbeđuje prosleđivanje informacije o nastalom kritičnom stanju, čime se smanjuje potreba za održavanjem i povećava pouzdanost sistema.

Uređaji za bežični prenos podataka

Novi proizvodi za bežični prenos podataka u industriji pojednostavljuju sistem montaže i povezivanja u aplikacijama gde je vreme presudan faktor. Takođe predstavljaju jedino rešenje u situacijama kada nije moguće razvlačenje kablova. Tehnologije koje se koriste za bežični prenos podataka su:

 • Trusted Wireless
 • Bluetooth
 • WLAN
 • GSM/GPRS

Trusted Wireless tehnologiju koriste uređaji iz RadioLine serije koji se koriste za bežični prenos analognih ili digitalnih signala. Distance koje se postižu su do 2 km bez optičke vidljivosti i do 30 km sa optičkom vidljivošću. Koriste se usmerene ili neusmerene antene, a frekventni opsezi na kojima radi ovaj sistem su 900 MHz, 868 MHz i 2400 MHz, od kojih su poslednja dva slobodni za košćenje u Srbiji bez ikakvih dozvola. Komunikacija RadioLine uređajima je jednostavna za postavku, pouzdana i potpuno nezavisna od drugih oblika komunikacije.

Bluetooth tehnologija se koristi u vrlo zahtevnim industrijskim aplikacijama kada je potrebno ostvariti pouzdanu i robusnu bežičnu komunikaciju. Bluetooth je postao etablirano komunikaciono rešenje, posebno u oblasti proizvodnje mašina i sistema, za prenos Ethernet i PROFINET podataka, kao i I/O signala na pokretne ili rotirajuće delove mašina. Moguće je ostvariti nekoliko paralelnih komunikacionih veza bez međusobnih smetnji.

WLAN tehnoligija primenu pronalazi u oblasti digitalizacije industrije, kada su potrebne snažne industrijske komunikacione mreže. Moguća je kompletna WLAN infrastruktura iz jednog izvora ili pojedinačni proizvodi za integraciju u postojeće WLAN mreže Zahvaljujući MIMO antenskoj tehnologiji postižu se brzine prenosa do 300 Mbps. Takođe ovi uređaji se mogu koristiti u bezbednosnim aplikacijana zahvaljujući tehnologiji PROFIsafe.

GSM/GPRS mobilna tehnoligija se sve više koristi u industrijskim aplikacijama. Nema alternativu kada je potrebno komunicirati sa udaljenim mašinama ili sistamima koji se nalaze na drugom kraju sveta. Od efikasnog daljinskog održavanja i neprekidnog prenosa podataka do automatske poruke ranog upozorenja u procesu upravljanja. Bezbednosna funkcionalnost je prisutna kroz sofisticiranu VPN tehnologiju. Ruteri predviđeni za rad sa 4G LTE mrežama podržavaju brzine prenosa podataka do 150 Mbps.

Pretvarači/pojačavači signala

Nove tehnologije u domenu industrijske automatizacije podrazumevaju veliki broj operacija sa analognim, digitalnim i komunikacionim signalima. Mi nudimo rešenja za konverziju, izolaciju, adaptaciju i pojačanje ovih signala za zahtevne industrijske aplikacije. Postoji nekoliko kategorija ovih uređaja:

Konvertori serijskih signala

Serijski interfejs u automatizaciji postaje sve prisutniji. Ove komponente imaju ulogu adaptacije (konverzije) različitih komunikacionih interfejsa obezbeđujući pri tome električnu izolaciju među uređajima i prenos bez smetnji. Ovaj obiman program obuhvata sve što je potrebno za industrijske komunikacije.

Analogni pretvarači signala

Prenos analognih signala u industrijskom okruženju je vrlo delikatan proces zbog osetljivosti na interferenciju. Naši Interface Analog moduli obezbeđuju pouzdan prenos signala čak i u sredinama koje su podložne elektromagnetnom zračenju. Precizna konverzija signala, održavanje nivoa i izolacija podižu kvalitet prenosa i obezbeđuju preciznost u mernom kolu.

Pretvarači signala za ugradnju u Ex zonu

U potencijalno eksplozivnoj sredini prvi prioritet je bezbednost. Interface Ex moduli sa visokim stepenom sigurnosti se koriste u mernim i kontrolnim aplikacijama, a njihov inovativni koncept instalacije bitno smanjuje troškove održavanja.

Releji i optokapleri

Releji i optokapleri predstavljaju sigurnu bazu za pouzdan saobraćaj električnih signala u automatizovanom sistemu. Električna izolacija u kombinaciji sa pravovremenom reakcijom na naponske i strujne ulazne signale osigurava bezbrižnu kooperaciju između kontrolne jedinice i senzorsko-aktuatorskog stepena.

Merno-regulaciona oprema

Ukoliko postoji potreba za preciznim merenjem pri visokum temperaturama, u našoj ponudi su sertifikovani temperaturni senzori koji se mogu konstruisati prema specifičnim zahtevima kupaca. Oni rade na principu pretvaranja temperature u električnu vrednost (napon ili otpor), i služe za merenje, registrovanje i kontrolu temperature u opsegu od -196 °C do približno +1800 °C.

U našoj ponudi imamo:

 1. Termoparove
 2. Otporni termometre
 3. Temperaturne senzore za merenje u posebnim uslovima
 4. Kompenzacijske i termoelektrične kablove
 5. Rezervne komponente

1. Termoparovi
Termoelementi sa metalnom zaštitnom cevi 00-TMT

Ravni termoelementi sa metalnom zaštitnom cevi u zavisnosti od osobina zaštitne cevi, standardno se koriste za merenje temperature u tečnim, gasovitim ili plastičnim sredinama, do temperature od 1200 C

Termoelementi sa keramičkom zaštitnom cevi i termoparom 05-TKT
Ravni termoelementi sa keramičkom zaštitnom cevi i termoparom uglavnom se koriste za standardna merenja temperature u gasovitim sredinama do 1800 C

Termoelementi sa zaštitnim čaurama od plemenitog metala 08-TMP
Ravni termoelementi sa zaštitnim čaurama od plemenitih metala koriste se u industriji stakla za merenje temperature topljenog stakla. Zaštitne čaure se izrađuju od legure plemenitih metala. Kako bi se mogli savladati ekstremni uslovi sredine, u proizvodnji se koriste isključivo najkvalitetniji materjali.

Termoelementi sa mineralno izolovanim termoparom i metalnom zaštitnom cevi 10-TMM
Ravni termoparovi sa metalnom zaštitnom cevi koriste se za merenje temperature u tečnim, gasovitim i plastičnim sredinama do 1200 C

Termoelementi sa zavarenom zaštitnom čaurom 12-THD
Koriste se za merenje temperature u gasovitim i tečnim sredinama, kao što su vazduh, para, voda, ulje i slično., i to pri velikim brzinama protoka i pod velikim pritiskom, pri čemu materijal zaštitne čaure određuje radnu temperaturu

Termoelementi sa zavarenom prirubnicama 13-TFL
Koriste se za merenje temperature u gasovitim ili tečnim sredinama kao što su vazduh, para, voda ili ulje

Termoelementi sa navojnim priključkom 14-TES
U zavisnosti od osobina zaštitne cevi i okolne sredine standardno se koriste za merenje temperature u tečnim, gasovitim ili plastičnim sredinama pod niskim pritiskom do temperature od 1200 C

Termoelementi sa keramičkom zaštitnom cevi i mineralno izolovanim termoparom 15-TKM
Koriste se za standardna merenja temperature do 1200 C, uglavnom u gasovitim medijima.

Mikro i laboratorijski termoelementi 18-TKL
Koriste se za tehnička merenje temperature u tečnim i gasovitim sredinama, u temperaturnom rasponu od 200 C do 1800 C

Temperaturni senzori u mantel izvedbi bez zaštitne cevi 20-TOM
Mineralno izolovani termoparovi bez spoljašnje zaštitne cevi koriste se u skoro svim granama industrije za merenje temperature i do 1300 C

Termoelementi sa ugaonom zaštitnom cevi sa navojem 30-WTE
Koriste se prvenstveno za merenje temperature u topljenim metalima i u slanim kupkama do temperature od 1300 C

Termoelementi sa savijenom ili zavarenom zaštitnom cevi 35-WGG
Koriste se za merenje temperature u topljenim metalima i slanim kupkama do temperature od 1300 C

2. Otporni termometri
Otporni termometar sa metalnom zaštitnom cevi 50-WMS

Najčešće se koriste za standardna merenja temperature u tečnim i gasovitim sredinama do 600 C, u izuzetnim slučajevima i do 800 C. Tipična područja primene su u limatizacijskoj i rashladnoj tehnici, u proizvodnji sistema za grejanje, peći i drugih uređaja, kao i u hemijskoj industriji.

Otporni termometri bez zaštitne cevi 52-WOS
Koriste se za standardna merenja temperature do 600 C, u izuzetnim slučajevima do maksimalno 800 C. Prikladni su za merenje temperature površina kao i za merenje temperature tečnosti i gasova.

Otporni termometri sa zavarenom zaštitnom čaurom 53-THD
Koriste se za merenje temperature u gasovitim i tečnim sredinama kao što su vazduh, para, voda, ulje i slično, i to pri velikim brzinama i pod velikim pritiskom, pri čemu materijal zaštitne čaure određuje radnu temperaturu. Posebne zavarene čaure su prikladne za merenje pod pritiskom od 700 bara. Armature ovih komponenti opremljene su izmenjivim mernim uloškom.

Otporni termometri sa navarenom prirubnicom 54-WFL
Koriste se za merenje temperature u gaovitim ili tečnim sredinama kao što su vazduh, para voda ili ulje. Najčešće se koriste u industriji prerade otpada, automobilskoj, hemijskoj industiji kao i u proizvodnji energije.

Otporni termometri sa navojnim priključkom 55-WES
Koriste se za merenje temperature pod niskim pritiskom u tečnim, gasovitim i plastičnim sredinama, u zavisnosti od osobine zaštitne cevi i sredine u kojoj se meri, do 800 C

3. Termoelementi za merenje temperature u posebnim uslovima
Termoelementi sa natičnim (bajonetnim) priključkom 60-WTH / 60-TE

Koriste se za merenja temperature u blokovima mašinskih postrojenja i kalupima za ubrizgavanje, prvenstveno u industriji plastike pri temperaturi do 400 C

Kablovski temperaturni senzori 71-KFT / 72-KFW
Senzori ove vrste uglavnom se koriste za merenje temperature tečnih i gasovitih sredina. Kod ove serije proizvoda postoji širok spektar mogućnosti konfiguracije zahvaljujući čemu oni mogu biti korišćeni za merenja u temperaturnom rangu između -200 C i 400 C

Otporni termometri sa električnim priključkom 74-WTH
Otporni termometri sa navojnim priključkom koriste se za merenje temperature tečnosti u područijima sa vibracijama i u teškim sredinamado temperature od 200 C

ATEX
Samozaštitni senzori temperature u skladu sa Direktivom ATEX 2014/34/EU
Ova grupa senzora namenjena je merenju temperature u potencijalno zapaljivim sredinama. Svi proizvodi su izrađeni u skladu sa Direktivom ATEX 2014/34/EU, i izrađeni su tako da sami ne mogu biti izvor paljenja – čak ni prilikom pojave greške.

4. Kompenzacijski i termoelektrički kablovi
Kompenzacijski kablovi se koriste za spajanje termoparova sa tačkom registracije temperature. Oni su izrađeni od štedljivih materjala, različitih od materjala samih termoparova, ali su u okviru dopuštenih temperatura u skladu sa normom DIN 43722 i imaju istu električnu karakteristiku. Dostupni su sa različitim izolacijama, omotačem i raznim brojem žica, u formi žice ili sajle.
Termoelektrički kablovi su izrađeni od istih materjala kao i odgovarajući termoparovii služe za merenje na velikoj udaljenosti.

5. Rezervne komponente
U ponudi postoji širok spektar rezervnih komponenti, kao što su priključne glave, konektori, utičnice, spoljašnje zaštitne keramičke ili metalne cevi, i ostalo.

Industrijski konektori

Senzor-aktuatorski konektori i razvodnici

 • M12/M8 utikači, plastični/metalni, muški/ženski, 3,4,5-polni,ugaoni/frontalni
 • Metalni konektori za oklopljen kabl
 • Konektori za ventile, plastični ili metalni
 • M12 ožičene panelne utičnice
 • Konektori s kablom po željenoj dužini
 • Senzor-aktuatorski razvodnici sa 4,6 ili 8 portova u plastičnom ili metalnom kućištu, sa ili bez kabla

Quickon-konektori za brzom konekcijom

Sistem brze konekcije pruža značajnu uštedu vremena prilikom ožičenja u odnosu na konektore sa konvencionalnim konekcionim sistemom

 • T-razvodnik
 • Panelne uvodnice
 • Kablovski nastavci

Variosub-konektori sa izmenjivim uloškom

 • D-SUB konektori 9,15 ili 25-polni u IP 67 stepenu zaštite za prenos signala
 • D-SUB konektori 2,3 ili 5-polni za struje do 40 A
 • Kombinovani D-SUB konektori
 • Konektori za fiber optiku u standardu RJ45 ili SCRJ

Variocon- modularni konektori

 • Modularnim slaganjem od 2 do 5 različitih kontaktnih gnezda sa 2, 6 ili 8-pinova dobija se široka paleta za konektora
 • Umetanjem do 65 pozlaćenih ili posrebrenih pinova (za provodnike od 0,14 do 6 mm2) u prazna kontaktna gnezda proširuju Vaš izbor konektora
 • Kontaktna gnezda se pakuju u plastična ili metalna kućišta
 • Uvodnice, panel-adapteri i alati za krimpovanje pinova zaokružuju ovaj program

Heavicon-robusni konektori

 • Robusni konektori za primenu u teškim uslovima eksploatacije
 • Kontaktna gnezda 4,6,10,16,24-polna za struje do 32 A
 • Prazna kontaktna gnezda za umetanje do 108 pinova
 • Kućišta u IP 65 ili IP 67 u plastičnoj ili metalnoj varijanti, sa ili bez zaključavanja
 • Kablovske uvodnice frontalne ili bočne

Duplicon-distributivni konektori

 • Kaskadni konektori za kontinualnu distribuciju u IP67 stepenu zaštite
 • Kontaktna gnezda za provodnike 6x(0,25 – 6 mm2)+PE, do 25A i 400V
 • Na samo jednu utičnicu nadograđujemo više utikača shodno Vašim potrebama
 • Široka primena za distribuciju struje i signala u velikim i razuđenim sistemima

Mrežna komunikaciona oprema

Naša ponuda industrijke mrežne opreme obuhvata kompletna rešenja za svaku Vašu aplikaciju ma koliko ona bila kompleksna. Svi proizvodi ispunjavaju najstrože standarde za rad u teškim uslovima sa puno vibracija, prašine, ekstremnih temperatura ili elektromagnetnih smetnji. Paleta proizvoda obuhvata sledeće kategorije:

Svičevi i habovi - Ovaj segment obuhvata široku paletu upravljivih, neupravljivih, inteligentnih i modularnih svičeva. Broj portova po jednom uređaju može biti od 4 do 24, moguće su razne kombinacije bakarnih (RJ45) i optičkih interfejsa.

Ruter/firewall uređaji serije mGuard služe za zaštititu sisteme od neovlašćenog pristupa ljudi ili zlonamernog softvera u svim industrijskim bezbednosnim aplikacijama. Jednostavnost bezbednosnog daljinskog održavanja se postiže korišćenjem VPN konekcije i IPsec protokola.

Media konverteri se jako puno koriste u industrijskim aplikacijama jer prenos podataka bakarnim provodnicima brzo dolazi do svog limita u ovom okruženju. Ovi uređaji na jednostavan način konvertuju bakarne interfejse na optičke, čime se postiže veći domet, bezbednost prenosa kao i apsolutna otpornost na smetnje.

Proxi i Gateway uređaji služe za konverziju serijskih HART signala u Ethernet ili I/O signala u ProfiBus PA brzo i jednostavno. Svaki uređaj podržava do 32 HART signala na ulazu.

Pasivna mrežna oprema - Ethernet patch paneli omogućavaju brzu i jednostavnu vezu između kablova iz polja i komandnog ormana. Ožičenje se realizuje IDC, push-in ili šrafljenjem. SFP moduli su dostupni za brzine do 1000 Mbps, konekcija bakar ili optika (distance do 80 km).

Sabirnički sistemi (šinski razvod)

Modularni sistem sabirnica za efikasnu kontrolu , zaštitu idistribuciju energije unutar razvodnog ormana. Sistem za brzu montažu omogućava da se motorno-zaštitni prekidači i kontaktori brzo i efikasno montiraju. Mali broj potrebnih komponenti za sklapanje šinskog razvoda smanjuje troškove lagerovanja i transporta opreme do krajnjeg kupca.

EATON Powerware UPS uređaji

EATON Powerware UPS uređaji predstavljaju pravo rešenje za sigurnosno napajanje u svim aplikacijama - od kućnih do industrijskih. Kategorizacija u tri nivoa zaštite omogućava korisniku da izabere pravo rešenje za svoju aplikaciju. Svrstavanje u grupe je urađeno na osnovu toga od koliko "kvarova" u mrežnom napajanju jedan UPS može da zaštiti.

EATON Powerware SERIJA 3 ("Single Conversion", "Off-Line")

Osnovno rešenje za zaštitu opreme i podataka sa niskim nivoom važnosti, opsega snage od 500VA – 2000VA. Štite opremu i podatke od 3 od ukupno devet kvarova koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja i povećanje snage napajanja.

Tipične aplikacije: Personalni računari, fax mašine, kućna oprema i sl.

EATON Powerware SERIJA 5 ("Line Interactive")

Ova serija, opsega od 750VA do 3000VA, predstavlja viši nivo za zaštitu opreme i podataka. Štite opremu i podatke od 5 od ukupno devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon i prenapon. Prelazno rešenje od UPS-eva koji se koriste u kućnim aplikacijama i malim kancelarijama ka velikim serverskim i telekomunikacionim sistemima.

Tipične aplikacije: Računari, mali serveri, mrežna oprema..

EATON Powerware SERIJA 9 ("Double Conversion", "On-Line")

Totalna zaštita opreme i podataka u opsegu snage od 1kVA do 20kVA. Štite opremu i podatke od svih devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon, prenapon, tranzijenti pri komutacijama, šum u mreži, harmonijsko izobličenje i oscilacije u frekvenciji. veliki broj ugrađenih komunikacija omogućuje daljinski nadzor i komunikaciju sa višim nivima upravljanja.

Tipične aplikacije: Sve visoko zahtevne serverske i telekomunikacione aplikacije, i sl.

Trofazni UPS uređaji velikih snaga i autonomija

Više od 50 godina, Eaton štiti kritične sisteme širom sveta. Bilo da štiti jedan desktop računar ili veliki data centar, Eaton rešenja obezbeđuju čistu, neprekidnu snagu da ispune misiju - omogućiti rad kritičnih aplikacija. Eaton nudi širok spektar eko – friendly, efikasnih, pouzdanih trofaznih UPS-eva opsega od 8kVA do 7,7MW, sa faktorom snage i do 0.99. Eaton - ova rešenja su fleksibilna i omogućavaju visok stepen efikasnosti – čak i do 100% za određene modele, što Eaton čini liderom na tržištu.